Search form

Salecebaicne 14:16

16Ngic-ngigac esecne gaibong, dameng iwa Israel yengele alingkacni miyac ngageyeleme yenge kwelenginengte nga angacnginengte gaga fungine fungine, yogolec aka mi holeyeleme gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index