Search form

Salecebaicne 14:19

Pol posadi wickelu holeibong

19Aime Yuda-ngic Antiok nga Aikoniam taonkacni kwesilu yekele bole basowaleibong. Ailu ngic-ngigac kwelengineng kwefangkebong yenge momoc Pol posadi wikelu holeibong. Holelu ngageibong, “Ye biyac homagac.” Inguc milu taon lobeina fulucke haulu lobong fawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index