Search form

Salecebaicne 14:2

2Yuda-ngic gocne yenge yowa yogo hegilelu Israel yengele alingkacni miyac yogo yenge kpafengebabong agofocngineng ngage-ngagesingkolec yogo aalic ngageyeleibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index