Search form

Salecebaicne 14:21

Macsoc lolickelu Antiok taonka hikeiboc

21Hikelu iwa siduc madicne miboc yegengkeyeleme ngic homacnedi Yesu ngagesingkeibong. Aime yeke hatacmac hikeibocka yefe hefaliyelu Lista nga Aikoniam ailu Antiok taon yogo yengela hikeiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index