Search form

Salecebaicne 14:9

9Ngiyeme Poldi siduc madicne edocebame ngic ye ngagelu ngiyeme dongeine yela dondonne hila nganilu yanguc ngagewec, “Ngic yogo ye madickenale ngage-ngagesingkegac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index