Search form

Salecebaicne 15

Yowale Yerusalem feibong

1Yudeya himongkacni ngic gocne yengi Antiok taonka haulu agofocngineng ngage-ngagesingkolec yanguc weduyeleibong, “Ngenge Mosesle yowa hegilebong soc tofangineng mi helockedaingtewa, bikickacni baickeme wasecne nalic mi aidaingte.”* 2Inguc milu Pol nga Banabas yekeholec yowangineng fec-wac aime kwele moniyang mi aiibong. Inguc aigacgu Yesule habu yengi Pol nga Banabas ailu ngic gocne bawosaecebabong Yerusalem iwa hikelu habu micnefocngineng nga salecebaicne yengeholec yowa yogo mibong madickenale salecebabong hikeibong.* 3Aime Yesule habu yenge yefele wiyac yelelu salecebabong hikeibong. Hikelu Fonisia nga Samaria prowinswa hike sulumelu agofocngineng ngage-ngagesingkolec iwa gaibong, yenge yanguc edocebaibong, “Israel yengele alingkacni miyac homacnedi kwele-hefaliyec aigaing.” Inguc mibong, yenge yogo ngagelu kwele-madic sugucne ngageibong. 4Aime yenge hikegacgu Yerusalem sulumebong Yesule habu nga salecebaicne ailu Yerusalem habu micnefocngineng, yengi macka locebaibong. Aime, Pol nga Banabas yeke Wapongti molenginac pasi bame bole baboc noine fikewec, ilec siduc bayeleiboc.*

5Aime Farisaio yengele alingkacni gocnedi Yesu ngagesingkeibong, yengi fangkelu yanguc miibong, “Israel yengele alingkacni miyac yenge soc tofangineng helockedaing ailu Mosesle yefe-yowa balaibedaing.”

Pitadi ngage-ngagesingte yowa edocebawec

6Inguc mibong salecebaicne nga micne yengi sugu kpaduckelu yowa yogo tembuc mingagec aiibong. 7Migacgu Pitadi fangkelu yanguc miwec, “Agofocne, Israel yengele alingkacni miyac, yenge nale mickacni siduc madicne ngagelu ngagesingkeningte Wapongti esecneyac nongileng hewackacni bawosaecnuwec, yogo ngagegaing.* 8Wapong ye kwelewa ngani-nganidi esecne Tili Asu nolewec, yogo ingucneyac Israel yengele alingkacni miyac, yengele angackewecte yelewec.* 9Nongileng ngagesingkeibeng, ingucneyac yenge ngagesingkeibongte Wapongti kwelengineng suweyackewec. 10Aime omale ngenge Wapong kwesackelu Mosesle yefe-yowa yogo mic-tengtengfocine yengele feiwa lonogale aigaing? Yogo nalic mi aidaingte. Ngambofocnonggeng nga ngesafocnonggeng ailu nongileng yogo aibibiyelu kpungkeibeng.* 11Ailu yanguc ngagesingkegabeleng, ‘Sugucne Yesudi moc bamadickelu Yuda-ngic nga Israel yengele alingkacni miyac, nongileng momoc bikickacni baicnubame wasecne aidabelengte.’”*

12Inguc mime habu sugucne yenge moc sugu ngagelu ngiyeibong. Aime Pol nga Banabas yeke Wapongti molenginac pasi bibiineholec nga pasi mi ngani-nganiine bawec yogolec siduc aiiboc. Israel yengele alingkacni miyac yengi ngagesingkeningte ailu, bole baboc pasi haic fungine fungine fikewec.

Yakobodi umacte yowa edocebawec

13Siduc aiyeleboc motome Yakobosdi yowa yanguc edocebawec, “Agofocne, mibe ngagening,* 14Wapongti molickelu Israel yengele alingkacni miyac, yengelacni ngic-ngigac bacebame yele aling ainingte yefe bafuwawec,+ yogolec yowa Simonti mime yegengkeme ngageibong. 15Aime yele yowadi Wapongte sinaic mimi yengele yowaholec andoyac aiiboc. Ngagegaing, Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeibong fagac,

16‘“Nani lobewa gacgu hefaliyelu Dawidile mac-bala+ hatacmac bagboliyelu basanangkedacte. 17Aime ngic gocnedi Sugucne na wacke-basac ainelelu ngagecnudaingte, aime Israel yengele alingkacni miyac, yenge inguchac alingfocne aidaingte.” 18Sugucne ye esecne benang yowaine inguc miwec.’ (Amosi 9:11-12)

19“Yogolecte ailu yanguc migabac, Israel yengele alingkacni miyac, yenge kwelengineng hefaliyelu Wapongta lobong, umac mi yelenoga. 20Yanguc sugu mipangkelu hibi kwelengkeyelenoga, ngic-ngigac yenge siduc-gbongnginengte ibu milu sic wecebacaigaing, sic ingucne yogo wonongkolec, hegiledaing. Ailu selo pasi mi aidaing, nga bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeicne nga sac hegiledaing. 21Yenge Mosesle yowa yogo biyachac ngageibong. Nga yogo esecne biyachac Yuda yenge molickelu taonsoc wafe-hikeibong. Ailu yangucteyac Sabat ngiye-ngiye damengka kpakpaduc macnginangsoc wafe-ngagec aicaigaing.”

Israel alingkacni miyac, yengele hibi

22Aime salecebaicne nga micnefocngineng ailu Yesule habu sasawa, yenge ngagebong yogo nalic aiwec. Aime yenge ngic micne yaeckang bawosaecepaibong monic wacine Yudas, yele wacine monic Basabas, ailu Sailas. Bawosaecepabong yeke Pol nga Banabas yekeholec momoc Antiok taonka hikenogale salecepaibong. 23Ailu hibi monic yanguc milu kwelengkelu yetebong hikeiboc,

Nonge salecebaicne nga agofocnonggeng ngage-ngagesingkolec yengele micnefocnginengti hibi yago kwelengkelu Israel yengele alingkacni miyac, ngenge Antiok nga Siria ailu Silisia himongka gagaing, agofocnonggeng ngage-ngagesingkolec ngengele hibi yago longelegabeleng.

Wenac madic.

24Nongelacni ngic gocne yenge nongi mi salecebabeng ngengela fulu yowa edocngebalu ngage-ngagengineng basifuwebong ngageboc aibong, siducngineng ngagegabeleng. 25Nonge yogo ngagelu kwele moniyang ailu ngic yaeckang bawosaecepalu agokecnonggeng Banabas nga Pol yekeholec salecepabeng fugabiyec. 26Ngic yeke hocne Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yele ailu gaganginecte ngageboc mi ailu gaiboc. 27Nonge Yudas nga Sailas bawosaecepabeng, yeki fulu yowa yogo micnginackocni miboc yegengkengeleme ngagedaing. 28Tili Asudi nongeholec gagacte ailu umac gocne witinginang mi lonogale ngagebeng madickegac. Ngenge yefe-yowa yago sugu balaibebong madickedaicte:*29Ngic-ngigac yenge siduc-gbongfocngineng yengele depecte sic wecaigaing, ngenge yogo hegiledaing. Ailu bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeicne nga sac hegiledaing. Ailu selo pasi mi aidaing. Ngenge yogo sasawa hegileyackebong madickedaicte.

Aime ngenge kwele-madicka gadaing.

Yudas nga Sailas mibasanang aiyelelu lisiyeiboc

30Aime habu yenge ngic yogo salecebabong Antiok hauibong. Ailu iwa Yesule habu Antiok gaibong, yenge kpaducebalu hibi yogo yeleibong. 31Ailu yenge baba-sanang hibi yogo wafe nganilu kwele-madic ngageibong. 32Ailu Yudas nga Sailas yeke Wapongte sinaic mimi galu yowa homacne milu agofocngineng ngage-ngagesingkolec kwelengineng kwefangkelu mibasanang aiyelelu gaiboc. 33Inguc aigacgu damengnginec motome agofocngineng ngage-ngagesingkolec yengela hikenogale aiboc kwele-mogung yowa ameine aiyetebong hikeiboc. 34[Aime Sailasdibac iwa ganogale ngagewec.]+

Pol nga Banabas yeke siyeckeiboc

35Pol nga Banabas yeke Antiok taonka bolenginec hatacmac taockelu balu gaiboc. Aime ngic homacnedi yeke baficepabong Sugucnele yowa ngic-ngigac edocebalu weduyelelu siduc madicnele fungine mibong yegengkeyelewec. 36Gacgu Poldi Banabas yanguc edowec, “Nokilec hatacmac hefaliye hikelu agofocnonggec ngage-ngagesingkolec Sugucnele yowa taonka esecne mibec yegengkeyelewec yenge wenuc gagaing, yogo hikelu ngani-ngagec aiyelenac.” 37Inguc mime Banabas ye Yohane wacine monic Mareko ye momoc hikeningte miwec.* 38Mareko ye molic-molic yekeholec Pamfilia himongka hikecgu bole hegilelu hikewecte ailu Poldi yeholec hikeningte ngageme mi madickewec.* 39Inguc ailu Banabasholec yowanginec fec-wac aime hegilelu siyeckeiboc. Banabas ye Mareko bame hikelu lac-wagewa felu Saiparus nucka hikeiboc. 40Nga Pol ye Sailas bame hikenogale miboc agofocngineng ngage-ngagesingkolec yengi Sugucnele mimi-madicti ngekela fadaic mibong hikeiboc. 41Yeke Siria nga Silisia himongka hikegacgu Yesule habu mibasanang aiyeleiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index