Search form

Salecebaicne 15:1

Yowale Yerusalem feibong

1Yudeya himongkacni ngic gocne yengi Antiok taonka haulu agofocngineng ngage-ngagesingkolec yanguc weduyeleibong, “Ngenge Mosesle yowa hegilebong soc tofangineng mi helockedaingtewa, bikickacni baickeme wasecne nalic mi aidaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index