Search form

Salecebaicne 15:14

14Wapongti molickelu Israel yengele alingkacni miyac, yengelacni ngic-ngigac bacebame yele aling ainingte yefe bafuwawec, yogolec yowa Simonti mime yegengkeme ngageibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index