Search form

Salecebaicne 15:2

2Inguc milu Pol nga Banabas yekeholec yowangineng fec-wac aime kwele moniyang mi aiibong. Inguc aigacgu Yesule habu yengi Pol nga Banabas ailu ngic gocne bawosaecebabong Yerusalem iwa hikelu habu micnefocngineng nga salecebaicne yengeholec yowa yogo mibong madickenale salecebabong hikeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index