Search form

Salecebaicne 15:20

20Yanguc sugu mipangkelu hibi kwelengkeyelenoga, ngic-ngigac yenge siduc-gbongnginengte ibu milu sic wecebacaigaing, sic ingucne yogo wonongkolec, hegiledaing. Ailu selo pasi mi aidaing, nga bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeicne nga sac hegiledaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index