Search form

Salecebaicne 15:24

24Nongelacni ngic gocne yenge nongi mi salecebabeng ngengela fulu yowa edocngebalu ngage-ngagengineng basifuwebong ngageboc aibong, siducngineng ngagegabeleng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index