Search form

Salecebaicne 15:29

29Ngic-ngigac yenge siduc-gbongfocngineng yengele depecte sic wecaigaing, ngenge yogo hegiledaing. Ailu bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeicne nga sac hegiledaing. Ailu selo pasi mi aidaing. Ngenge yogo sasawa hegileyackebong madickedaicte.

Aime ngenge kwele-madicka gadaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index