Search form

Salecebaicne 15:3

3Aime Yesule habu yenge yefele wiyac yelelu salecebabong hikeibong. Hikelu Fonisia nga Samaria prowinswa hike sulumelu agofocngineng ngage-ngagesingkolec iwa gaibong, yenge yanguc edocebaibong, “Israel yengele alingkacni miyac homacnedi kwele-hefaliyec aigaing.” Inguc mibong, yenge yogo ngagelu kwele-madic sugucne ngageibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index