Search form

Salecebaicne 15:30

Yudas nga Sailas mibasanang aiyelelu lisiyeiboc

30Aime habu yenge ngic yogo salecebabong Antiok hauibong. Ailu iwa Yesule habu Antiok gaibong, yenge kpaducebalu hibi yogo yeleibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index