Search form

Salecebaicne 15:33

33Inguc aigacgu damengnginec motome agofocngineng ngage-ngagesingkolec yengela hikenogale aiboc kwele-mogung yowa ameine aiyetebong hikeiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index