Search form

Salecebaicne 15:35

Pol nga Banabas yeke siyeckeiboc

35Pol nga Banabas yeke Antiok taonka bolenginec hatacmac taockelu balu gaiboc. Aime ngic homacnedi yeke baficepabong Sugucnele yowa ngic-ngigac edocebalu weduyelelu siduc madicnele fungine mibong yegengkeyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index