Search form

Salecebaicne 15:36

36Gacgu Poldi Banabas yanguc edowec, “Nokilec hatacmac hefaliye hikelu agofocnonggec ngage-ngagesingkolec Sugucnele yowa taonka esecne mibec yegengkeyelewec yenge wenuc gagaing, yogo hikelu ngani-ngagec aiyelenac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index