Search form

Salecebaicne 16

Poldi Timoti bame hikeibong

1Pol ye hikecgu Debe nga Lista taonka hikelu sulumewec. Aime Lista iwa mic-tengteng ngic monic gawec, wacine Timoti. Ye nenggacine Yuda-ngigacti Yesu ngagesingkelu gawec, nga mamacine ye Grik-ngic.*2Aime agofocngineng ngage-ngagesingkolec Lista nga Aikoniam taonka gaibong, yengi Pol yanguc edoibong, “Timoti ye aibabaine madicne.”* 3Inguc edobong Poldi yeke momoc hikenicte micnome nalic miwec. Aime Yuda-ngic himong iwa gaibong, yenge Timoti mamacine ye Grik-ngic, yogo ngageyackegaing. Ilec Timoti madicne ngagecnoningte Poldi soc tofaine helockewec.+ 4Aime yenge taon sasawa lolicke hikelu salecebaicne nga habu micnefocngineng yefe-yowa Yerusalem iwa milu hefeibong, yowa yogo balaibeningte Yesule habu edocebala edocebala hikeibong.* 5Yenge bole inguc babong Yesule habu yengele ngage-ngagesing sugulewec. Aime damengsoc ngic-ngigac, yenge habu yengela hikelu taockebong homacne aiibong.

Masedonia ngic gung-didicka ingucne nganiwec

6Yenge Asia prowinswa yowa mibong yegengkedaickale Tili Asudi kpatalayeleme Frigia nga Galata himong mochac falockelu hikeibong.*7Hikelu Misia himong nga Asia prowins hewacnginac domalu Bitinia himongka hikenogale mibong Yesule Asudi aka holeyelewec. 8Ilec yenge Misia himong ewalilu hikegacgu Toas taonka hauibong. 9Iwa haulu deboc yogowahac Poldi yowa gung-didicka ingucne yanguc nganiwec: Masedonia ngic monicti yela fike domacnolu yanguc edolu dogbac aicnogac, “Ga misa sugucne falockelu Masedonia prowinswa kwesilu baficnubanong.” 10Pol ye wiyac yogo nganilu Wapongti nonge+ Masedonia prowinswa hikelu siduc madicne mibeng yegengkeyelenale wacnubagac. Inguc ngage-motolu Troas hegilelu hikenogale efeckeibeng.

Lidia golowacfocine ngagesingkeibong

11Aime nonge lac-wagewa felu Toas hegilelu falocke hikecgu Samotres nucka sulumeibeng. Mac saeme yogowacni hikegacgu Neapolis taonka sulumeibeng. 12Nonge iwa wagewacni walu hige-yefe hikegacgu Filipai taonka sulumeibeng. Yogo Masedonia prowins sugucne yogolec taon sugucne. Roma-ngic+ yengi esecne himong yogo balu gaibong.

Aime taon iwa hadeng gocne gaebengka 13Sabat dameng aime taonte odale nu emeina misa monic fawec, iwa yanguc milu hauibeng, “Yuda-ngic milockecaigaing, yengele lamec monic misa mecina fagac me miyac, yogo haulu nganinang.” Inguc milu haulu ngigac kpaduckelu gaebongka bafuwacebalu iwa yengeholec wangiyelu yowa-siduc aiibeng. 14Yengele hewackacni ngigac monic Taiataira taonkacni wacine Lidia, ye kpoluc sowac-sowac ingucne fuli balu salecaigac. Ye Wapong afeecaigac, aime Sugucnedi kweleine hefaliyeme Polle yowa hedec kwelu ngagewec. 15Ailu yeicne nga golowacfocine yenge momoc misa-lowac aiibong. Ailu yanguc minolewec, “Ngenge ngagebong na Sugucne foinac ngagesingkegabacka, nale macka ofelu naholec ngiye-fac aining.” Inguc milu dogbac aime feibeng.

Pol nga Sailas muc-macka locepaibong

16Dameng monicka milockelu gaibeng, iwa hatacmac haubeng iwa kwelec-adu monicti yefewa bafuwacnubawec. Adu ye alengineholecti galu ngic-ngigac yengele sinaic mimi gawec. Ye bole yogo inguc balu game sugucnefocine yenge moneng sugucne bafuwayelelu gawec.+17Adu yedi bafuwacnubalu Pol ngama nonge balaibecnubalu wackelu aukwelu miwec, “Ngic yago yenge Wapong Feicnetowanonggeng, yele kwelec kwekwe ailu bikickacni bamoctocngebame wasecne ainingte miwec, yenge yefe yogo edocngebacaigaing.”* 18Ye aibaba yogo hadengsoc ainolelu game Pol ye yogolecsoc sisic aicnome hefaliyelu aleng yanguc edowec, “Na Yesu Kristole wacka edocgulu migabac, ga adu yago hegilelu hikec.” Inguc mime ye adulacni ofelu hikewec.

19Hikeme adu sugucnefocine yenge moneng balu gaibong yogo ngagebong miyac aiyeleme, Pol nga Sailas kiya yengele mac sobengka yowawa locepanogale fulucepalu hikeibong. 20Hikelu kiya yengela locepalu yanguc miibong, “Yeke Yuda-ngic macnonggang fofouc bafuwalu ngiye-ngiyenonggeng basowalecaigabiyec.* 21Ailu aibaba gocne fulune Roma-ngic nongilengti mi ainangte aka-yowa miicne fagac, aibaba yogo hocne balu ganangte edocnubalu gagabiyec.”

22Inguc mibong ngic-habu sugucnedi aalic sugucne ngageibong. Ailu kwele moniyang aiyebongka kiya yengi mibong ngakpinginec dacineholec hemoctoibong. Hemoctolu hududi wecepaibong.*23Hududi homacne weloc kwalocepalu muc-macka locepalu damongti nu sanangne holelu madicne benang damongepanale edoibong. 24Yowa sanangne inguc milu edoibongte ailu ye muc-mac kweline monicka locepalu higenginec yoc heuckeicna lome hifidacepame ngiyeiboc.

Muc-mac damong misa-lowac aiwec

25Deboc hewacina Pol nga Sailas yeke gee holelu Wapong milockeiboc. Inguc aiboc muc-macka ngic gocne hedec kwelu ngageyeteibong. 26Ngageyeteebongka, iwayac memeya sugucne kucineholecti balu muc-mac yogo kpendaeme nuine angkeyackewec ailu ngic sasawa molenginang sen fotockeyackewec. 27Aime muc-macte damong ye gungkacni kwatacke fangkelu nganime nu angkeyackelu domame yanguc ngagewec, “Muc-macka ngic hikeyackegaing.” Inguc ngagelu hudule fitecine fuluckelu kwenagunale aime* 28Poldi sugucneyac wackelu miwec, “Ga socgone mi sibilickec, nonge sasawa ngiyegabeleng.”

29Inguc mime damong ye alingfocine miyeleme hifa lacnobong balu hangoc-hangocka mac kwelina felu Pol nga Sailas yekele higewa wawelu fawec. 30Ailu fangkelu mac kwelinacni mengocepa haulu uwayetewec, “Ngic yaec sugucnekecne, na wenuc ailu wasecne aidacte?”*

31Inguc mime yeki yanguc edoiboc, “Ga nga golowacfocgone ngenge Sugucne Yesu Kristo ngagesingkebong yedi bikickacni baicngebame wasecne aidaingte.” 32Inguc milu Sugucnele yowa yogo ye nga golowacfocine edocebaiboc. 33Aime deboc yogowahac damong ye macka fangke felu socnginec welockeibong yogo suwe-ebec aiyetewec. Dameng yagowahac yeicne nga alingfocine yenge misa-lowac aiyackeibong. 34Lowabong motome yeicne mac kwelina locepalu mime nosing madicne lobelu yetebong noiboc. Aime ye nga golowacfocine yenge Wapong ngagesingkeibongte kwelengineng madickeme belic-belic aiibong.

Muc-mackacni locepabong waiboc

35Mac saeme kiya yengi ngic yaeckang lukeyeteningte muc-mac damong yela lebe-ngic salecebaibong. 36Salecebabong damongti yowa yogo ngagelu Pol yanguc edowec, “Na locngepabe hikenicte kiya yengi yowa lobong kwesigac. Ilec ngeke wahikelu kwele-mogungkolec gadabiyec.”

37Inguc mime Poldi yanguc edowec, “Noke Roma-ngic yengele alingka taockelu gabec, yenge funginenonggec mi ngagelu ngic dongewa moc hududi wecnupalu muc-macka locnupaibong.+ Aime yabac sangke-sangke salecnupaningte ngagegabiyeng, me? I miyac benang! Yenge yengung kwesilu mengocnupabong hikedabelec.”

38Aime Pol ye yowa inguc mime lebe-ngic yenge hefaliye hikelu kiya yowa yanguc edocebaibong, “Ngic yeke Roma-ngic yengele alingkacni gagabiyec.” Inguc mibong yenge siduc yogo ngagelu damuebame hangoc ailu 39ngic yaec yekela welelu mibakoloc aiyetelu muc-mackacni mengocepa walu taon hegile hikenicte sanangneyac miyeteibong. 40Inguc mibong yeke muc-mackacni walu Lidia yele macka felu agofocngineng ngage-ngagesingkolec nganicebalu mibasanang aiyelelu hikeiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index