Search form

Salecebaicne 16:22

22Inguc mibong ngic-habu sugucnedi aalic sugucne ngageibong. Ailu kwele moniyang aiyebongka kiya yengi mibong ngakpinginec dacineholec hemoctoibong. Hemoctolu hududi wecepaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index