Search form

Salecebaicne 16:3

3Inguc edobong Poldi yeke momoc hikenicte micnome nalic miwec. Aime Yuda-ngic himong iwa gaibong, yenge Timoti mamacine ye Grik-ngic, yogo ngageyackegaing. Ilec Timoti madicne ngagecnoningte Poldi soc tofaine helockewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index