Search form

Salecebaicne 16:38

38Aime Pol ye yowa inguc mime lebe-ngic yenge hefaliye hikelu kiya yowa yanguc edocebaibong, “Ngic yeke Roma-ngic yengele alingkacni gagabiyec.” Inguc mibong yenge siduc yogo ngagelu damuebame hangoc ailu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index