Search form

Salecebaicne 16:5

5Yenge bole inguc babong Yesule habu yengele ngage-ngagesing sugulewec. Aime damengsoc ngic-ngigac, yenge habu yengela hikelu taockebong homacne aiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index