Search form

Salecebaicne 17

Tesalonaika taonka hikeiboc

1Pol nga Sailas yeke Amfipolis nga Apolonia taon falockelu Tesalonaika taonka hikeiboc. Aime iwa Yuda-ngic yengele kpakpaduc mac monic ngiyewec. 2Aime Pol ye Sabatka aibaba aicaigac, inguc ailu kpakpaduc macnginang felu Sabat dameng habackang yengeholec Wapongte hibiwa yowa fagac yogolec mingagec aiibong. 3Inguc ailu Wapongte hibiwa yowa yanguc fagac milu edalicebalu mime yegengkewec, “Mesia ye doic sugucne ngagegacgu homalu hatacmac gboliyelu fangkedaicte, yogo Wapongte hibiwa miicne fagac, ye Yesu Mesia hocne, yogo mibe yegengkecaigac.” 4Ye inguc sanangne mime Yuda-ngic gocnedi ngage-motolu Pol nga Sailas, yekela taockeibong. Aime Grik-ngic Wapong afeelu gacaigaing ailu ngigac sugucne yenge homacnedi yekela taockeibong.

5Aime ngic homacnedi siduc madicne ngagebong Yuda-ngic yenge hasowac aiyelelu maket sobengka hikelu kindololo ngic wacebaibong. Wacebalu taonka kwele-dac bafuwayelebong Yesonte macka Pol nga Sailas yeke ngiyecaigaic, mac iwa kpaduckeibong. Ailu ngic yaec bacepalu ngic yengele molewa locepanogale miibong. 6Milu basacepalu Yeson nga agofocngineng ngage-ngagesingkolec gocne fulucebalu macte ngic micne yengele dongewa bacebalu hikeibong. Hikelu yanguc milu aukwela aukwela hikeibong, “Himongne himongne ngic kwele-dac kwefangkeyelelu gagaing, ngic yago hocne nongilang ingucneyac kwesigaing. 7Aime Yesonti mac holeyeleme ngiyegabiyeng. Yenge Ngictau Sisale yefe-yowa welu ngictau fulune monic wacine Yesu, milu gagabiyeng.”* 8Yenge yowa inguc milu ngic-ngigac ailu ngic micne kwelengineng kwefangkeibong. 9Inguc aime damong yenge Yeson nga agofocine aiyelebong socnginengte ailu monengti asa balu moneng lobong hegilecebabong hikeibong.

Berea taonka hikeiboc

10Mac deboleme agofocngineng ngage-ngagesingkolec yenge iwahac Pol nga Sailas Berea taonka salecepabong hikeiboc. Hikelu iwa Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu siduc madicne miiboc. 11Miboc taon yogowacni Yuda-ngic yenge aibabangineng ailu gagangineng madicne nga Tesalonaika yengele aibaba ingucne miyac, yogolec mic-yowa kwele-efecka homacneyac ngagelu angacebawec. Ailu yowanginec kwesacine me noine milu hadengne hadengne Wapongte hibiwa wafelu ngage-wosaec ailu gaibong. 12Yogolec ailu Yuda-ngic yengelacni homacnedi Yesu ngagesingkeibong aime Grik-ngic-ngigac sugucne homacnedi yekela taockeibong.

13Taockebong Poldi Berea taonka Wapongte yowa mime yegengkeme siduc yogodi hikeme Yuda-ngic yenge Tesolanaika iwa galu ngageibong. Ngagelu Berea hikelu habu sugucne yogo misowalecebalu kwelengineng kwefangkeibong. 14Inguc aibong agofocngineng ngage-ngagesingkolec yenge iwahac Pol dingongka salebong hauwec. Aime Sailas nga Timoti yeke Berea iwa gaiboc. 15Aime ngic yenge Pol mengocke hikecgu Atens taonka loibong. Lobong ye Sailas nga Timoti yeke biyac kwesinicte edocebame ngic yenge hefaliye hikeibong.

Atens taonka Wapongte fungine mime yegengkeyelewec

16Pol ye Atens taonka yekele wangec gawec. Aime siduc-gbongti wakeicne ngiye-legaing ye yogo nganilu kwele-sowac sugucne ngagewec. 17Ailu ye Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu Yuda-ngic yengileng nga Grik-ngic gocne Yuda-ngic yengela taockelu Wapong afeelu gaibong, yogo yenge momoc siduc madicne mingagec aiibong. Aime ye inguchac hadengne hadengne maket sobengka hikelu ngic ngiyeibong, yengeholec siduc madicne mingagec ailu gawec.*

18Aime taon iwa gagale fungine ngage-ngage ngic habu yaeckang gaibong, wacnginec Epikurus nga Stoik.+ Ngic yogo yenge Polholec yowangineng fec-wac ainaguibong. Aime Pol ye Yesule siduc nga homackacni fangke-fangkele yowa yogo mime yegengkewec. Ilec gocnedi Polle yanguc miibong, “Ngic yogo ye hocne yeuctiyac yowa minogale aicaigac, yogo mi ngagegabeleng.”

Inguc mibong gocnedi yanguc miibong, “Ye wapong fulune gocne yengele yowa micaigac.” 19Inguc milu sobeng sugucne monic wacine Areopagus iwa mengocke felu miibong,+ “Ga yowa fulune micaigic, yogo nalic edocnubadamecte. 20Yowa yogo hedecnonggang fulune, ilec ga fungineholec miyengka ngagenangte ainolegac.” 21Atens mac-file ngic nga kwilic ngic sasawadi, yenge yowa-siduc fulune ngagelu yowa yogo sugu mingagec ailu siduc homacne milu gaibong.

22Inguc aime Pol ye Areopagus tutumang hewacnginang fangke domalu ngic yanguc edocebawec, “Atens ngic, na wiyac sasawa nganilu funginengineng yanguc ngani-motogabac, ngenge siduc-gbong fungine fungine homacne alang bacebalu aibaba fungine fungine bagagaing. 23Na taonnginang hikelu siduc-gbongfocngineng nganicebagacgu alata monicka hibi yanguc kwelengkeicne domame nganiiba, ‘Wapong monic mi ngagegabeleng, yele alata.’ Aime wapong yogo mi ngagelu afeecaigaing, yakumac yele fungine mibe yegengkengeleme ngagening.

24“Wapong ye hocne himongtowa himong nga wiyac sasawa fayackegac, yogo bayackelu witina loyackewec, yedi himong nga honocmeng yogolec fileine gagac. Ye ibu-kuluc ngicti moledi baicne, iwa mi gacaigac.* 25Ailu ye wiyac monicte basackeme ngicti bole balu bafickenangte miyac. Ye yeuctiyac gaga nga asu ailu wiyac sasawa ngic yelecaigac.* 26Ailu ngic moniyang bafuwalu mime yelacni ngic himongne himongne nga habune habune fikesawec ganingte miwec. Ailu dameng nga himong maine, yogo yedi miyelewec. 27Inguc aime ngic yenge yengung kwelenginengti Wapong yeicne basackelu bafuwaningte, ye yogo ngagesilu inguc aiwec. Foinac, ye dalicka mi gagac, ye ngic nongileng hewacka gagac.* 28Ailu ye hocne gaganonggengte fungine, nongileng yele kucka galu aibaba sasawa aicaigabeleng. Aime ngengele ngage-ngage ngic gocnedi yanguc miibong, ‘Nongileng Wapongtacni fikelu adu-madecfocine ailu gagabeleng.’

29“Aime nongileng Wapongti bacnubawec, ilec ailu ngic nongileng Wapong, ye gol nga siliwa nga posadi mole-hibi bacaigabeleng, ingucne aigac, yogo mi ngagedabeleng. Wapong ye kuc sugucne fileine.* 30Ngenge esecne wiyac yogo mi ngage-motoibongte Wapongti nganilu ilec yowa mi miwec. Yakumacbac himongne himongne ngic-ngigac sasawa kwelengineng hefaliyenale edoyelelu gagac. 31Ye biyachac dameng monic miwec, fagac. Dameng iwa himongne himongne ngic-ngigac funginenonggeng dondonne mimoctolu ameine bafaliyenoledaicte. Ailu ngic monic ye bole yogo hocne banale micnowec, Wapong ye ngic yogo edalicnubanale homackacni bagboliyeme fangkewec. Inguc fangkeme ngagebong noine aiwec.”*

32Aime Pol ye homackacni fangke-fangke, yogolec yowa mime gocnedi kuc-wawa yowa miibong nga gocnedi miibong, “Yowa yogo dameng monicka hatacmac miyengka ngagedabeleng.” 33Inguc mibong Pol ye hegilecebalu hikewec. 34Aime ngic gocnedibac Polholec wetackelu Yesu ngagesingkeibong. Yogo yengelacni mimocto-mimocto ngic sugucne monic wacine Dionisius, ye Areopagusle memba monic, nga ngigac monic wacine Damaris, ailu ngic-ngigac gocne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index