Search form

Salecebaicne 17:11

11Miboc taon yogowacni Yuda-ngic yenge aibabangineng ailu gagangineng madicne nga Tesalonaika yengele aibaba ingucne miyac, yogolec mic-yowa kwele-efecka homacneyac ngagelu angacebawec. Ailu yowanginec kwesacine me noine milu hadengne hadengne Wapongte hibiwa wafelu ngage-wosaec ailu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index