Search form

Salecebaicne 17:13

13Taockebong Poldi Berea taonka Wapongte yowa mime yegengkeme siduc yogodi hikeme Yuda-ngic yenge Tesolanaika iwa galu ngageibong. Ngagelu Berea hikelu habu sugucne yogo misowalecebalu kwelengineng kwefangkeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index