Search form

Salecebaicne 17:17

17Ailu ye Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu Yuda-ngic yengileng nga Grik-ngic gocne Yuda-ngic yengela taockelu Wapong afeelu gaibong, yogo yenge momoc siduc madicne mingagec aiibong. Aime ye inguchac hadengne hadengne maket sobengka hikelu ngic ngiyeibong, yengeholec siduc madicne mingagec ailu gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index