Search form

Salecebaicne 17:18

18Aime taon iwa gagale fungine ngage-ngage ngic habu yaeckang gaibong, wacnginec Epikurus nga Stoik. Ngic yogo yenge Polholec yowangineng fec-wac ainaguibong. Aime Pol ye Yesule siduc nga homackacni fangke-fangkele yowa yogo mime yegengkewec. Ilec gocnedi Polle yanguc miibong, “Ngic yogo ye hocne yeuctiyac yowa minogale aicaigac, yogo mi ngagegabeleng.”

Inguc mibong gocnedi yanguc miibong, “Ye wapong fulune gocne yengele yowa micaigac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index