Search form

Salecebaicne 17:22

22Inguc aime Pol ye Areopagus tutumang hewacnginang fangke domalu ngic yanguc edocebawec, “Atens ngic, na wiyac sasawa nganilu funginengineng yanguc ngani-motogabac, ngenge siduc-gbong fungine fungine homacne alang bacebalu aibaba fungine fungine bagagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index