Search form

Salecebaicne 17:26

26Ailu ngic moniyang bafuwalu mime yelacni ngic himongne himongne nga habune habune fikesawec ganingte miwec. Ailu dameng nga himong maine, yogo yedi miyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index