Search form

Salecebaicne 17:30

30Ngenge esecne wiyac yogo mi ngage-motoibongte Wapongti nganilu ilec yowa mi miwec. Yakumacbac himongne himongne ngic-ngigac sasawa kwelengineng hefaliyenale edoyelelu gagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index