Search form

Salecebaicne 17:31

31Ye biyachac dameng monic miwec, fagac. Dameng iwa himongne himongne ngic-ngigac funginenonggeng dondonne mimoctolu ameine bafaliyenoledaicte. Ailu ngic monic ye bole yogo hocne banale micnowec, Wapong ye ngic yogo edalicnubanale homackacni bagboliyeme fangkewec. Inguc fangkeme ngagebong noine aiwec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index