Search form

Salecebaicne 17:5

5Aime ngic homacnedi siduc madicne ngagebong Yuda-ngic yenge hasowac aiyelelu maket sobengka hikelu kindololo ngic wacebaibong. Wacebalu taonka kwele-dac bafuwayelebong Yesonte macka Pol nga Sailas yeke ngiyecaigaic, mac iwa kpaduckeibong. Ailu ngic yaec bacepalu ngic yengele molewa locepanogale miibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index