Search form

Salecebaicne 17:6

6Milu basacepalu Yeson nga agofocngineng ngage-ngagesingkolec gocne fulucebalu macte ngic micne yengele dongewa bacebalu hikeibong. Hikelu yanguc milu aukwela aukwela hikeibong, “Himongne himongne ngic kwele-dac kwefangkeyelelu gagaing, ngic yago hocne nongilang ingucneyac kwesigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index