Search form

Salecebaicne 18

Poldi Wapongte yowa Korin taonka miwec

1Pol ye boleine bamoctolu Atens hegilelu Korin taonka hikewec. 2Iwa Yuda-ngic monic bafuwawec wacine Akwila, ye Pontus himongka fikewec. Aime ye ngigacine Prisila yeholec Itali himongka hikelu gaebocka ngictau Sisa Klodiusdi edome Yuda-ngic-ngigac Roma taonka gaibong, yenge salecebame Roma hegilelu hikeyackeibong. Ilec yeke Roma hegilelu Korin taonka gbogboli benang kwesilu gaiboc. Aime Pol yekela hikewec.*3Pol ye seli-mac baba ngic nga Akwila ye bole yogohac balu gawecte yele macka ngiye-fac ailu bafickeme yeke momoc moneng banogale bole yogo balu gaiboc.*4Bagalu Pol ye Sabat ngiye-ngiyele damengka Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu Yuda-ngic nga Grik-ngic yengeholec yowa mingagec ailu mime yegengkeyelelu gawec.

5Aime Sailas nga Timoti yeke Masedonia prowinswacni kwesiboc Pol ye seli-mac babale bole yogo hegilelu siduc madicne sugu sanangneyac milu gawec. Ailu Yuda-ngic yowa yanguc mime yegengkeyelelu gawec, “Yesu ye Mesia hocne.”* 6Ye inguc milu game yenge yowaine sulebong, ye hegilecebalu ngakpiine weiyangkeme lube wame yanguc edocebawec, “Ngenge ngengileng bikicnginengte ameine i nale mi aidaicte, yogo ngengileng aidaicte. Ilec yakumac hegilecngebalu Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikedacte.”*

7Pol ye inguc milu Yuda-ngic yengele kpakpaduc mac hegilelu ngic monic wacine Titius Yastus, yele macka felu ngiye-fac aiwec. Ngic yogo ye Israel yengele alingkacni miyacti Wapong afeelu gawec. Yele mac yogo Yuda-ngic yengele kpakpaduc mac yogolec mecina ngiyewec. 8Aime Yuda-ngic yengele kpakpaduc macte damong wacine Krispus, ye nga golowacfocine yenge Yesu ngagesingkeibong. Aime Korin ngic-ngigac homacnedi Polle yowa ngagelu Sugucne ngagesingkelu misa lowaibong.

9Aime deboc monicka Sugucnedi Pol gung-didicka ingucne yowa yanguc edowec, “Na damonggudacte, yogolec ga hangoc ailu micgone mi hidickedamec, ga sanangke galu mic-yowane midamec. 10Nale ngic-habu sugucne taon iwa gagaing ngic yenge webac mi aigeledaingte.”* 11Inguc mime Pol ye hifa moniyang nga tamacne 6 Korin taonka iwa galu Wapongte yowa ngic-ngigac edocebalu weduyelewec.

Pol kiyala bahikeibong

12Galio ye Akaia prowinswa kiya sugucne gawec. Dameng iwa Yuda-ngic yengilangkac kwele moniyang ailu Pol ngaba aicnolu yowawa loningte bahikeibong. 13Kiyala bahikelu kpolickelu yanguc miibong, “Ngic yago ye yefe-yowa hegilecaigac. Ye yefe monic balaibelu Wapong afeeningte ngic weduyelecaigac.”

14Edobong Pol ye micine efeckeme yowa minogale aiyemewa Galiodi Yuda-ngic yanguc edocebawec, “O Yuda-ngic, ngic ye sowacne umac sugucne me kpisicne gocne bafuwadecka ingucne, yowangineng nalic ngagedacka. 15Aime ngengebac ngengileng miweduc yowa nga wac fungine fungine nga yefe-yowangineng yogolec yowanginengti fec-wac aigacte ngengung mimoctodaing. Yowa ingucne nani nalic mi mimoctodacte, yogo nale bole miyac.” 16Inguc milu yowangineng welockelu aiyeleme waibong. 17Walu yenge kwele moniyang ailu kpakpaduc macte damong, wacine Sostenes, kiyale dongewa webong kiya ye yogo nganilu kpaoma aiwec.

Siria prowinswa hikeibong

18Pol ye Korin gacgu agofocngineng ngage-ngagesingkolec kwele-madic yowa aiyelelu Siria prowinswa hikenale Kengkia taonka hauwec. Haulu Wapongkolec mimipang miwecte hodoc-hekengngine balockelu fodewec.+ Aime Prisila nga Akwila yeke momoc hauibong. Fodeme wagewa felu hikeibong.* 19Yenge Efesus taonka hikelu Pol ye Akwila nga Prisila hegilecepalu Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu yengeholec Wapongte mic-yowa mingagec aiibong. 20Aime Yuda-ngic yenge Pol yengeholec ganale uwacnobong ye hegilewec, ailu yengeholec yowa yanguc mingagec aiwec. 21“Entacka Wapongti hatacmac ngengela kwesibele ngagemebac na hefaliyedacte.” Inguc milu Efesus taon hegilelu lac-wagewa hatacmac felu hikewec. 22Hikegacgu Sesarea taonka sulumelu Yesule habu Yerusalem iwa gabong yengela felu yengeholec yowa mingagec ailu Antiok taonka hike hauwec.

23Dameng gocna Pol ye Antiok iwa gawec. Gacgu taon yogo hegilelu Galata nga Frigia himongka lolickelu mic-tengtengfocine mibasanang aiyelelu gawec.

Apolos ye Efesus nga Korin taonka hikewec

24Dameng iwa Efesus taonka Yuda-ngic monic kwesiwec, wacine Apolos. Ye Aleksandia taonka fikelu hibi-mac sugucne bamoctolu Wapongte hibiwa yowa kwelengkeicne fagac, yogolec fungine ngage-motoyackewec. 25Yengi Sugucnele yefele weducnobong ngagewec. Ailu ye Yohanele misa-lowac, yogo sugu ngagelu gawec. Ailu ye Yesule yefe nebocine sugu dondonne dacineholec milu weduyelewec.+26Ye Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka siduc madicne hangoc mikac edocebawec. Ailu iwa siduc madicne mime Prisila nga Akwila yeke yowaine ngagelu macka mengocke lelu Wapongte yefe dondonnele miboc yegengkecnowec.

27Aime Apolos ye Akaia prowinswa hikenogale mime agofocngineng ngage-ngagesingkolec yengi mibasanang aicnolu mic-tengtengfocine Akaia gaibong, yengele hibi yanguc kwelengkeibong, “Ngic yogo ye ngengela fume ngenge mac holecnodaing.” Inguc kwelengkelu lacnobong balu hikewec. Hikelu iwa Wapongti ngic-ngigac moc bamadicebame Yesu ngagesingkeibong, yengela hikelu homacneyac baficebalu gawec. 28Ye yowa sugucne dondonne benang Yuda-ngic ameine bafaliyeyelelu yanguc mime yegengkeyelewec, “Yesu ye hocne Mesia.” Wapongte hibiwa yowa yogo milu edalicebame kwelenginengte kuc wawec.*

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index