Search form

Salecebaicne 18:14

14Edobong Pol ye micine efeckeme yowa minogale aiyemewa Galiodi Yuda-ngic yanguc edocebawec, “O Yuda-ngic, ngic ye sowacne umac sugucne me kpisicne gocne bafuwadecka ingucne, yowangineng nalic ngagedacka.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index