Search form

Salecebaicne 18:25

25Yengi Sugucnele yefele weducnobong ngagewec. Ailu ye Yohanele misa-lowac, yogo sugu ngagelu gawec. Ailu ye Yesule yefe nebocine sugu dondonne dacineholec milu weduyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index