Search form

Salecebaicne 18:4

4Bagalu Pol ye Sabat ngiye-ngiyele damengka Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu Yuda-ngic nga Grik-ngic yengeholec yowa mingagec ailu mime yegengkeyelelu gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index