Search form

Salecebaicne 18:6

6Ye inguc milu game yenge yowaine sulebong, ye hegilecebalu ngakpiine weiyangkeme lube wame yanguc edocebawec, “Ngenge ngengileng bikicnginengte ameine i nale mi aidaicte, yogo ngengileng aidaicte. Ilec yakumac hegilecngebalu Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikedacte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index