Search form

Salecebaicne 18:7

7Pol ye inguc milu Yuda-ngic yengele kpakpaduc mac hegilelu ngic monic wacine Titius Yastus, yele macka felu ngiye-fac aiwec. Ngic yogo ye Israel yengele alingkacni miyacti Wapong afeelu gawec. Yele mac yogo Yuda-ngic yengele kpakpaduc mac yogolec mecina ngiyewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index