Search form

Salecebaicne 19:12

12Pol ye bolele kpolucine nga haicte keleng babaine balu gawec, ngic-ngigac yenge yogo balu huckolec yengela bahikebong yenge yogo bauwalu madickelu gaibong nga aleng yenge kwelenginangkocni ofelu hikelu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index