Search form

Salecebaicne 19:13

Alengti ngic 7 basowalecebawec

13Yuda-ngic gocne himong gocna lolickelu aleng yebicebalu gaibong, yengelacni ngic gocnedi ngic-ngigac alengkolec yengele socka Yesule wacka kwesac ailu wackelu bole balu yanguc milu gaibong, “Yesu wacine Poldi mime yegengkecaigac, ga ngic yele wacka hikedamec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index