Search form

Salecebaicne 19:18

18Mitengkebong ngic-ngigac Yesu ngagesingkeibong, yengelacni homacnedi kwesilu aibabangineng sowacne ailu gaibong, yogo yegena mifickeyackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index