Search form

Salecebaicne 19:2

2uwayelewec, “Ngenge Yesu ngagesingkelu Tili Asuholec aiibong me miyac?”

Inguc mime yengi miibong, “Miyac, Tili Asu gagac, siduc ingucne monic mi ngageibeng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index