Search form

Salecebaicne 19:24

24Yogo yangucte: Siliwadi mole-hibi baba ngic monic gawec wacine Demitius, yedi Atemis siduc-gbong yogolec ibu-kulucte siduc-gbong kpisic-kpisic siliwadi balu game ngic yengi fuli balu gaibong. Fuli babong ye nga bole-ngic agofocine moneng homacne balu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index