Search form

Salecebaicne 19:25

25Aime Demitiusdi bole-ngic agofocine nga mole-hibi baba ngic sasawa kpaducebalu yanguc edocebawec, “Agofoc, bolenonggeng yagodi moneng-mafa bafuwanolecaigac, yogo ngenge ngagegabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index