Search form

Salecebaicne 19:26

26Aime ngic monic kwesilu gagac wacine Pol, yele fungine ngagegaing. Ye Efesus taonka nga Asia prowins iwacni ngic homacne kpaducebalu kwele basifuc aiyelelu yanguc edocebalu gagac, ‘Siduc-gbong ngic-moledi baicne, yogo wiyac noine miyac.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index