Search form

Salecebaicne 19:32

32Aime kpaduckeibong iwa ngic-ngigac yenge yowa hendolong homacne aibong yowa sifuweyackewec. Sifuweme ngic gocne homacnedi yanguc ngageibong, “Fungine omale nongileng yawa kwesilu domagabeleng?” Inguc milu ngagebong kpungkewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index