Search form

Salecebaicne 19:33

33Kpungkeme domabong Yuda-ngic agongineng monic wacine Aleksanda, ye ngic-habu sugucne yengele hewacka fedomalu yowa miedoc aiyelenogale ailu ngic mole balang baduyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index