Search form

Salecebaicne 19:35

35Inguc ailu gaebongka Efesus taonte hibi kweleng-kweleng ngicti kwesilu yanguc edocebawec, “Ngenge waickelu ngiyening! Efesus ngic ngenge ngagening, Atemistowanonggeng ilucine nga kulucine damongkecaigabeleng. Ailu yele iluc sawawacni wawec, yogo himongtowa himongte ngic-ngigac sasawadi ngageyackegaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index