Search form

Salecebaicne 19:4

4Inguc mibong Poldi yanguc edocebawec, “Yohanedi ngic kwelengineng hefaliyeningte misa-lowac aiyelelu yanguc edocebawec, ‘Ngic lobena kwesilu gagac, ngenge ye ngagesingkedaing.’ Ye yowa yogo Yesule ngagelu miwec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index